Podejmując pracę w danym zakładzie pracy, trzeba się liczyć z koniecznością przejścia odpowiednich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Jednym z nich jest kurs ppoż, który organizuje się wszędzie tam, gdzie w instytucji są inne zatrudnione osoby poza samym przedsiębiorcom. Warto zastanowić się nad tym, jakie są cele takiego szkolenia. Atakże jak może ono wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 

Warto na początek zauważyć, że kurs ppoż organizowany w jednej firmie może różnić się od tego, który jest wdrażany w innej instytucji.

Wszystko to jest uzależnione od tego, jakie w danym budynku panują warunki i jakie istnieje realne zagrożenie wybuchem pożaru. Można więc na przykład wyróżnić szkolenie, które jest przeznaczone dla personelu wyznaczonego przez pracownika. Szkolenie to obejmuje działania w zakresie zwalczania pożarów, a także ewakuacji pracowników. Tego typu szkolenie pozwala wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo tak swoje, jak i innych pracowników.

Wybierając taki kurs ppoż, warto też zwrócić uwagę na jego cel.

Poprzez tego rodzaju szkolenie wyznaczone osoby przez pracodawcę mogą doskonale zapoznać się z zasadami, jakie obowiązują podczas działań w zakresie zwalczania pożarów w budynku. Szkolenie PPOŻ to pozwala również zapoznać się ze specyfiką obiektu i z uwzględnieniem istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego danego obiektu.  

 

Po odbyciu takiego kursu, wyznaczone osoby przez pracodawcę otrzymują specjalne zaświadczenie informujące o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeznaczone dla koordynatorów ewakuacji. Poprzez takie szkolenie kursanci mogą w znacznym stopniu pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Jak również w obrębie działań związanych z ewakuacją. Dzięki temu zwiększa się świadomość uczestników kursu bezpieczeństwa pożarowego nie tylko w zakładzie pracy, ale również i poza miejscem zatrudnienia.